Kirje HKL-liikelaitoksen johtokunnalle 17.03.2009

HKL-liikelaitoksen johtokunnalle 17.03.2009

 

VIITE: Kokouksenne 19.03.2009  Linjojen 55 ja 55A reitin muuttaminen

 

ASIA: Esitys reittimuutosehdotuksen palauttamisesta, reittimuutoksen tarpeellisuuden selvittämisestä sekä uuden joukkoliikennekokeilun aloittamisesta

 

 

Kiinnitämme huomiotanne vakaviin puutteisiin asian esittelytekstissä sekä seikkoihin, jotka eivät ole olleet esittelijän tiedossa asian valmisteluvaiheessa.

 

Esittelijä: "Rakennusvirasto toteuttaa Kumpulan kampusalueelle johtaville katuyhteyksille katulämmityksen vuonna 2009."

 

Lausunto on ennakoiva ja ehdollinen. Lopullista toteuttamispäätöstä ei ole tehty, joten voidaan puhua vasta aikeista toteuttaa. Nämä toteuttamisaikeet kaupungilla oli jo viime vuonna, mutta yleisten töiden lautakunta joutui lopulta toteamaan katulämmitysten kustannukset liian suuriksi: edullisin tarjous oli lähes kolme kertaa kalliimpi kuin ennakkoon arvioitu 700 000 euroa. Vaikka rakentajille nyt lähetetty uusi pyyntö tuottaisikin jonkin verran edullisemman tarjouksen, ei ole vielä tietoa, tuleeko sekään olemaan kaupungin kannalta taloudellisesti järkevä saavutettavissa oleviin hyötyihin nähden tai edes mahdollinen toteuttaa.

 

Esittelijä: "Seutulinja 506 (ns. Tiedelinja) tullaan YTV:n toimesta syksyllä 2009 siirtämään Kumpulassa vastaavalle reitille."

 

Lausunto on ennakoiva ja ehdollinen. Seutulinjankin reittimuutos edellyttää sitä, että toteutuspäätös katulämmityksestä ensin tehdään.  Reittimuutos on kirjattu YTV:n hallituksen (Pöytäkirja 27.02.09, pykälä 28) hyväksymään seutuliikenteen liikennöintisuunnitelmaan 2009-2010, mutta vain sillä perusteella, että "Helsingin kaupunki on ilmoittanut toteuttavansa katulämmityksen Pietari Kalmin kadulle ja Väinö Auerin kadulle". Kuten edellä on todettu, hanke on kuitenkin edelleen aievaiheessa.

 

Koska lopullinen päätös katulämmitysten rakentamisesta on edellytys myös linjojen 55 ja 55A reittimuutokselle, on muutoksista päättäminen tässä vaiheessa ennenaikaista. 

 

Esittelijä: "Reittimuutos heikentää joidenkin niiden matkustajien palvelutasoa, jotka ovat käyttäneet reitiltä poistuvia pysäkkejä."

 

Olennaisempaa lienee se, että reittimuutos heikentää kaikkien muiden matkustajien palvelutasoa kuin niiden, jotka kulkisivat sillä juuri Kumpulan kampukselle. Kierrospituus kun kasvaa 500-600 metriä, kuten esittelijäkin toteaa. Kokemusten perusteella linjan palvelukyky kampuksella olisi sitä paitsi hyvin huono; bussi on Koskelasta tullessaan usein täynnä jo Intiankadun pysäkillä.

 

Esittelijä: "Lisäksi osa Väinö Auerin kadun ympäristön asukkaista vastustaa bussiliikenteen tuomista kyseiselle kadulle erityisesti bussien aiheuttaman melun vuoksi."

 

Lausunto on vakavasti puutteellinen. HKL antoi viime vuonna yleisölle mahdollisuuden lausua mielipiteensä puheena olevasta reittimuutoksesta. Liikennesuunnittelija Leo Kallionpää HKL:ltä kertoi palautteesta Kumposti-lehdelle toukokuussa 2008, että "palaute on ollut pääosin kielteistä" ja että "ensin katsotaan, mitä kokemuksia saadaan seutulinjasta 506".  Myös Väinö Auerin kadun asunto-osakeyhtiöiden kannanotoista voi päätellä, että hanketta vastustavat lähes kaikki asukkaat – ei vain "osa".   

Asukkaiden mukaan syy vastustukseen ei myöskään ole erityisesti bussien aiheuttama melu, vaan se, että Kumpulanmäen laitosten valmistuttua liikenne Väinö Auerin kadulla on tullut ongelmalliseksi jo ilman bussejakin. Kumpula-seura onkin useaan otteeseen pohtinut kaupungin liikennesuunnittelijoiden kanssa, miten heidänkin tunnustamiaan, jo olemassa olevia liikennehaittoja voitaisiin vähentää. Nämä neuvottelu ovat edenneet hyvässä hengessä. Bussiliikenteen aloittaminen veisi pohjan asukkaiden ja kaupungin yhteisiltä pyrkimyksiltä tilanteen parantamiseksi. Melun ohella ongelmina jo nyt ovat pakokaasupäästöt ja isojen ajoneuvojen aiheuttama tärinä mutta ennen kaikkea heikentynyt liikenneturvallisuustilanne. Bussiliikenne toisi kadulle asukkaiden mielestä vielä uuden suuren ongelman, kun kadunvarsipysäköinti pitäisi poistaa.   Haittojen suuruutta kuvaa se, että asukkaat vastustavat, vaikka reittimuutos toisi olennaisen parannuksen juuri heidän omiin bussiyhteyksiinsä.

 

Esittelijä: "Reittimuutoksesta aiheutuvat hyödyt ovat kuitenkin kokonaisuutena olennaisesti suuremmat kuin haitat."

 

Jo edellä mainitut seikat antavat aihetta pohtia hyötyjen ja haittojen suuruutta tarkemmin kuin on tehty. Mutta lisäksi ovat nyt tulossa kokonaan uudelleen arvioitaviksi keinot, joilla Kumpulan kampuksen bussiyhteyksiä kaiken kaikkiaan voidaan parantaa. Esittelijänkin mainitsema yhteys Pasilan suunnasta rakennettavaa uutta katua, Pietari Kalmin kadun jatketta pitkin läpi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kumpulan kartanon laakson on nostanut laajaa vastarintaa kansalaisissa mutta myös poliittisissa toimijoissa. Hanke on myös todettu kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin yleiskaavan 2002 periaatteiden vastaiseksi.

 

Laaksoa varjeleva kansalaisliike onkin esittänyt uutta ratkaisua; uuden pikabussilinjan perustamista  Kumpulan kampuksen ja Pasilan välille nykyisiä katuja pitkin. Linjan aloittamisesta kokeiluna on esitetty toimenpidepyyntö myös Helsingin kaupunginhallitukselle. Koska tällaisen kokeilun toimeenpano on myös HKL-liikelaitoksen johtokunnan toimivallan piirissä, toivomme, että johtokunta näkee ne suuret hyödyt, jotka kaupungin on mahdollista tästä kokeilusta saada ja päättää sen toteuttamisesta välittömästi.

 

Pikabussikokeilu on esitelty myös kampuksen laitosten johdolle. On vaikea nähdä, miksi he eivät kokeilua haluaisi, onhan juuri tuon yhteyden parantaminen on ollut kampuksen laitosten vaatimuksena vuosien ajan. 

 

Mikäli HKL-liikelaitoksen johtokunta päättää toteuttaa mainitun kokeilun, voidaan nykyisille linjoille tarvittavista reittimuutoksita päättää sen jälkeen, kun on käytettävissä enemmän tietoa kampuksen tarpeista.  Kampuksen ja keskustan välisen yhteyden parantamista ei ole laitosten lausunnoissa tähän mennessä tuotu esille. Sen tarpeen suuruus on siten syytä myös selvittää.

 

Mikäli haluatte lisätietoa em. pikabussilinjasta, tulemme kernaasti kertomaan siitä teille kokouksenne yhteydessä.

 

Esitys

 

Esitämme kunnioittaen HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, että se päättäisi:

 

– käynnistää kiireellisesti Kumpulan kampuksen ja Pasilan aseman välisen pikabussikokeilun. Kokeilun yhteydessä tarkentuu ko. yhteyttä tarvitsevien henkilöiden määrä.

– käynnistää kiireellisesti selvityksen, esim. kampuksella tehtävän kyselyn avulla, millaisten muiden yhteyksien parantamiseen kampuksella on missäkin määrin tarvetta

– palauttaa linjojen 55 ja 55A reittimuutoksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että valmistelussa otetaan huomioon em. kokeilun ja selvityksen tulokset.