Kirje Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 17.3.2009

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 17.3.2009

 

VIITE: Lautakunnan kokous 19.3.2009,  Liikennesuunnittelupäällikön asia 1: Pietari Kalmin kadun joukkoliikennekadun liikennesuunnitelma

 

ASIA: Puutteet asian esittelytekstissä, esitys selvityksen pyytämisestä ja esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi

 

Taustaa

 

Haluamme koko sen laajan kansalaisliikkeen puolesta, joka on noussut varjelemaan Kumpulan laaksoa, ilmaista tukemme kaupunkisuunnittelulautakunnalle sen 16.12.2008 tekemän yksimielisen päätöksen johdosta. Päätös vastaa kaikkien niiden odotuksia, jotka ovat nyt ilmaisseet huolensa itäisen kantakaupungin laajimman viheralueen pilkkomisesta, vilkkaiden kevyen liikenteen raittien katkaisemisesta ja turvallisuuden vaarantamisesta sekä lukuisista muista haitoista, joita uusi bussikatu, Pietari Kalmin kadun jatke, aiheuttaisi.

 

Kansalaisliike laakson varjelemiseksi on koonnut kannatusta kaikista läheisistä kaupunginosista ja kauempaakin. Sen osoitti 10.3.2009 järjestetty Laakson valtaus -tapahtuma, jonka tuhatpäisestä osallistujajoukosta valtaosa oli tullut muualta kuin Kumpulasta ja jonka yhteydessä aloitetun kansalaisadressin yli 1200 allekirjoittajasta valtaosa on muita kuin Kumpulan asukkaita. Järjestöadressiin Laakson puolesta on tulossa paikallisia yhdistyksiä laajalta alueelta. Kansalaisliike on ilmaissut tyrmistyksensä apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän menettelytavasta, jolla kaupunginhallitus saatiin 2.2.2009 tekemään päätös em. lautakuntapäätöksen kumoamisesta ja yli 20 vuotta vanhassa asemakaavassa olevan kadun toteutuksen valmistelusta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 18.12.2008 vastaa kaupunkilaisten yleistä etua, joten siitä ei ole syytä luopua. Lautakunnan päätös on myös kaupunginvaltuuston v. 2003 hyväksymän Helsingin yleiskaava 2002:n mukainen, mitä taas kaupunginhallituksen myöhempi päätös ei ole.

 

Kumpula-seura on koko kansalaisliikkeen puolesta lähettänyt nyt kaupunginhallitukselle toimenpidepyynnön, että Kumpulan kampuksen joukkoliikenneyhteyksiä parannettaisiin heti – odottamatta uuden kadun valmistumista – aloittamalla pikabussikokeilu kampuksen ja Pasilan aseman välillä. Kokeiltava pikabussilinja nykyisiä katuja pitkin tarjoaisi yhtä nopean yhteyden po. välille kuin uusi katu, mutta huomattavasti vähemmin riskein ja kustannuksin sekä ilman korvaamattomia vaurioita ympäristölle ja haittoja alueen asukkaille ja muille Kumpulan laakson viheralueita ja kevyen liikenteen raitteja tarvitseville kaupunkilaisille. Uskomme, että kokeilu toteutuessaan tulee osoittamaan uuden kadun rakentamisen tarpeettomaksi. Millään osapuolella ei kokeilussa ole mitään hävittävää, mutta voitettavaa on paljon, myös taloudellisesti.

 

Olemme pyytäneet kaupunginhallitusta keskeyttämään uuden kadun rakentamispäätöksen toimeenpanon kokeilun ajaksi. Nyt pyydämme kaupunkisuunnittelulautakuntaa itsenäisesti, oman toimivaltansa puitteissa palauttamaan Pietari Kalmin kadun liikennesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi.

 

Edellä mainittuun perustuen kiinnitämme huomiotanne seuraaviin vakaviin puutteisiin asian esittelytekstissä:

 

1. Esittelijä toteaa kadun olevan voimassa olevan asemakaavan mukainen. Tekstissä ei mainita sitä, että katu on ristiriidassa kaupunginvaltuuston v. 2003 hyväksymän Helsingin yleiskaava 2002:n määräysten kanssa. Mainittu asemakaava sen sijaan on vuodelta 1985.

2. Esittelijä ei mainitse, että kaupunkisuunnittelulautakunta on yksimielisesti hylännyt Pietari Kalmin kadun jatkeen rakentamisen jo 12.01.2006. Päätöksen perusteena tuolloin oli mm. esittelijän oma lausunto: "Uusi joukkoliikennekatu palvelisi lähinnä Kumpulan yliopistoalueen käyttäjiä. … Rakentamiskustannukset ovat siinä määrin suuret, että kadun rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista yhden linja-autolinjan käyttöön."

3. On harhaanjohtavaa käyttää termiä ”joukkoliikennekatu” kadusta, joka palvelisi yhtä ainoaa bussilinjaa (ns. Tiedelinja) ja senkin matkustajista vain pientä osaa linjan muiden käyttäjien kärsiessä uudesta mutkasta Kumpulanmäen kautta.

 

Esitys

 

Esitämme kunnioittaen kaupunkisuunnittelulautakunnalle, että se päättäisi:

 

– palauttaa Pietari Kalmin kadun liikennesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi

– pyytää selvityksen siitä, millaisille uusille joukkoliikenneyhteyksille Kumpulan kampuksella on missäkin määrin tarvetta

– jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon em. selvityksen tulokset, kaupunkisuunnitteluviraston omat aiemmat selvitykset sekä kaikki muutkin ko. kadun tarpeellisuutta koskevat näkökohdat ja niiden valossa tehtävän uudelleenharkinnan tulokset.

 

Lautakunta voinee samalla myös huomauttaa liikennesuunnitelman olevan ristiriidassa kaupunginvaltuuston, Helsingin yleiskaava 2002:n yhteydessä, hyväksymien periaatteiden kanssa.

 

Kumpula-seura                                                                Kumpulan-Toukolan Kylätilayhdistys ry.

psta                                                                                                       psta